Serveis

 

 Els serveis que oferim es diversifiquen en les següents àrees multidisciplinàries de treball, que donen un Servei global al client:

Fiscal


Assessorament en la gestió del àmbit fiscal i tributari de persones físiques i jurídiques.

Persones jurídiques:

· Assessorament i planificació fiscal.

· Confecció i presentació de impostos.

· Altes i baixes d’obligacions fiscals i de IAE .

Recursos i gestions a la Agencia Tributaria.


Persones físiques:

· Assessorament en inversions de capital immobiliari. Adquisició i transmissió de immobles situats en territori nacional i rendiments de capital immobiliari.

· Impostos indirectes: impost sobre el valor afegit, impost sobre transmissions patrimonials.

· Assessorament en inversions del capital mobiliari.

· Planificació i liquidació del impost sobre la renda de les persones físiques e impost sobre el patrimoni.

Planificació i liquidació del impost sobre successions i donacions.

Comptable


Serveis generals de comptabilitat que inclouen la gestió i supervisió diària de la comptabilitat oficial, apunts en el llibre major de clients, balanços i comptes de resultats.

· Preparació i legalització dels llibres de comptabilitat.

· Ajuda mitjançant el programa comptabilitat-client.(vostè pot fer els assentaments bàsics i nosaltres fem la resta).

· Preparació dels comptes anuals.

· Dipòsit dels comptes anuals en el Registre Mercantil.

· Facturació.

Actuacions enfront entitats bancàries, Notaris, Registre de la Propietat i Mercantil i d’altres Organismes Públics.

 

 

           ASSESSORIA BRONSOMS